Technologie sensorów i zasady pomiaru

Mierzone gazy, ich oczekiwane stężenia oraz inne czynniki, takie jak czułość krzyżowa na inne gazy, warunki otoczenia i ochrona przeciwwybuchowa, decydują o tym, jaką technologię czujników należy zastosować. Dzięki naszej szerokiej ofercie mierników stacjonarnych, przenośnych urządzeń do wykrywania gazów i różnych czujników można niezawodnie monitorować gazy palne i toksyczne, tlen i lotne opary.

Spalanie katalityczne (CC)


Spalanie katalityczne, jest sprawdzoną zasadą pomiarową do wykrywania palnych gazów i oparów do dolnej granicy wybuchowości (LEL). Dwa czujniki (pomiarowy i odniesienia) są połączone poprzez obwód "mostka Wheatstone'a". Palny gaz lub mieszanina gazów spala się w kontakcie z katalitycznym czujnikiem detektora i tlenem. Wytworzone ciepło zwiększa opór elektryczny. Powoduje to powstanie mierzalnego przepływu prądu, który jest proporcjonalny do stężenia gazu palnego.

  • Pomiar sumaryczny gazów palnych i oparów
  • 0 - 100 % LEL
  • Wysoka dokładność pomiaru
  • Liniowy przebieg wskazań

Przewodność cieplna (TC)


Za pomocą przewodności cieplnej (TC) można mierzyć toksyczne i łatwopalne gazy w wysokich stężeniach do 100% objętości. Zasada działania jest podobna do spalania katalitycznego, w tym do obwodu "mostka Wheatstone'a". Różnica polega na tym, że pomiar gazu nie odbywa się poprzez palność, co eliminuje zależność od obecności tlenu. Oprócz monitorowanego gazu wymagany jest drugi gaz, np. powietrze o innej przewodności cieplnej, jako odniesienie dla pomiaru.

  • Gazy toksyczne i palne
  • Szeroki zakres pomiarowy (do 100 % obj.)
  • Odpowiedni dla szerokiego zakresu zastosowań

Detektor fotojonizacji (PID)


W detektorze fotojonizacyjnym (PID), powietrze jest zasysane i wystawiane na działanie promieniowania ultrafioletowego w detektorze. Fotony w świetle UV powodują rozpad niektórych molekuł na dodatnio naładowane jony i elektrony. Pomiędzy elektrodami w komorze pomiarowej powstaje mierzalny przepływ prądu, który detektor przetwarza na wartość pomiarową proporcjonalną do stężenia gazu. Gazami docelowymi w procesie fotojonizacji są lotne związki organiczne (VOC), takie jak rozpuszczalniki i opary benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego lub parafiny. Są one szkodliwe dla zdrowia nawet w bardzo niskich stężeniach. Detektory fotojonizacyjne mogą monitorować ponad 300 takich substancji w grupach lub pojedynczo - wiele z nich już w stężeniach poniżej 1 ppm.

  • Lotne związki organiczne
  • Krótki czas reakcji
  • Bardzo wysoka czułość
  • Wiele gazów pomiarowych

Ditlenek cyrkonu (ZD)


Do pomiaru tlenu, ta zasada pomiaru jest używana z elektrochemicznym ogniwem pompy tlenowej wykonanym z dwutlenku cyrkonu. W wysokich temperaturach (> 650 °C), dwutlenek cyrkonu zachowuje się jak elektrolit dla tlenu, po pierwsze transportując jony tlenu, a po drugie generując mierzalny prąd w przypadku różnicy ciśnienia parcjalnego pomiędzy dwoma stronami membrany. Zasada pomiaru jest niewrażliwa na wpływy środowiska i nadaje się do pomiarów w procentach, jak również w zakresie śladowym (ppm).

  • Selektywny dla tlenu
  • Bardzo krótki czas odpowiedzi
  • Niewrażliwy na warunki środowiskowe
  • Długa żywotność

Podczerwień (IR)


Metoda pomiaru w podczerwieni wykorzystuje właściwość niektórych gazów do pochłaniania światła w pewnych zakresach długości fal (pasmach), podczas gdy nie dotyczy to głównych naturalnych składników powietrza (azotu, tlenu i argonu). Dwie wiązki podczerwieni o różnych długościach fali (wiązka pomiarowa i referencyjna) są kierowane do komory pomiarowej i trafiają na dwa detektory (detektor pomiarowy i referencyjny). Jeśli wiązka pomiarowa jest osłabiona przez absorpcję obecnego w niej gazu, zmniejszona intensywność odpowiada stężeniu gazu. Do gazów, które można wykryć za pomocą podczerwieni, należą wszystkie gazy heteroatomowe, takie jak dwutlenek węgla i związki węglowodorowe.

  • Gazy palne i CO2
  • Niska wrażliwość krzyżowa
  • Wysoka dokładność pomiaru
  • Długi okres użytkowania

Elektrochemiczne (EC)


Elektrochemiczne ogniwo pomiarowe jest podobne w sposobie działania do baterii. Mierzony gaz dyfunduje przez membranę do czujnika, który składa się z trzech elektrod (elektrody roboczej, odniesienia i przeciwnej) oraz elektrolitu przewodzącego. Poszczególne elementy są dostosowane do mierzonego gazu. W wyniku reakcji z elektrodą roboczą powstaje przepływ jonów do elektrody przeciwnej. Mierzony prąd odpowiada stężeniu monitorowanego gazu. Elektrochemiczna metoda pomiarowa jest odpowiednia do selektywnego pomiaru konkretnego gazu.

  • Gazy toksyczne, O2 i H2
  • Liniowa charakterystyka wskazań
  • Bardzo wydajny energetycznie
  • Wysoka czułość

Chemisorpcja (CS)


W chemisorpcji element czujnika składa się z półprzewodnika z tlenku metalu (np. dwutlenku cyny) umieszczonego w komorze pomiarowej z przerywaczem płomienia. Utlenianie monitorowanego gazu na elemencie czujnika zwiększa przewodność elektryczną. Przepływ prądu jest przekształcany na sygnał wyjściowy odpowiadający stężeniu gazu. Temperatura elementu czujnika jest regulowana w zależności od mierzonego gazu. Chemisorpcja jest odpowiednia do wykrywania szerokiej gamy gazów palnych i toksycznych, charakteryzuje się długą żywotnością czujników i niskim kosztem.

  • Gazy palne i toksyczne
  • Opłacalność
  • Różne zakresy pomiarowe (vol.-%, LEL, ppm)
  • Długa żywotność
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania! Skontaktuj się z nami