Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
(skrót: RODO) dla kontrahenta GfG Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 

1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest GfG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Estetyczna 4/C9, 43-105 Tychy; tel.: +48 32 707 03 17; e-mail: biuro@gfg.pl (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy gospodarczej przekaże nam Pani/Pan dane osobowe swoich pracowników/współpracowników (np. osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także
do nich i powinna zostać im przez Panią/Pana udostępniona.

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:

• w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

• w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

• w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak np. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zmianami).

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji współpracy gospodarczej i/lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań/roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, i/lub zobowiązań prawnych wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie archiwizacji).

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.

 

5. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa) oraz ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji
z innymi przepisami prawa). Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można
z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy/współpracy, tym samym odmowa podania - niezbędnych dla umowy/współpracy gospodarczej - Pani/Pana danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy/realizacji współpracy gospodarczej.

 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].

 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego prowadzimy naszą działalność internetową wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Dane osobowe

Na naszej stronie internetowej nie gromadzimy żadnych danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody. Sam decydujesz, czy chcesz podać nam swój adres e-mail lub adres pocztowy, na przykład po to, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, przetworzyć Twoje zapytanie lub dać Ci dostęp do specjalnych informacji lub ofert. Te dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim spoza grupy spółek GfG i jej partnerów.

 

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy sumienne środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych przed utratą, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Środki ostrożności odpowiadają stanowi rozwoju technologicznego.

 

Pliki cookie

Pliki cookie (ciasteczka) to informacje, które są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze według ściśle określonych zasad i z treścią, która jest dla Państwa sprawdzalna. Używamy plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia Państwu większego komfortu na naszej stronie internetowej, np. aby nie musieli Państwo za każdym razem ponownie wpisywać swojego hasła lub preferencji. Pliki cookie nie są przypisywane do profili osobistych.

 

Stosowane technologie

Części tej strony mogą wykorzystywać technologie szeroko dostępne w Internecie, takie jak JavaScript, Java, Flash lub ActiveX, w celu wygodniejszego dostarczenia Państwu potrzebnych informacji. W żadnym wypadku technologie te nie będą wykorzystywane przez nas do szpiegowania danych osobowych lub manipulowania danymi na Państwa komputerze.

 

Logi

Rejestrujemy dostęp do naszego serwera HTTP w zwykły sposób. Nasze dzienniki zawierają datę i godzinę, adres URL żądanej strony oraz numer IP komputera, z którego uzyskano dostęp do strony. Dane te nie są danymi osobowymi i są wykorzystywane do ochrony prawnej (np. przed atakami hakerów) oraz do optymalizacji naszej obecności w sieci poprzez statystyczną ocenę danych (np. błędy dostępu, średni czas przebywania, używane przeglądarki internetowe i systemy operacyjne).